Browse Source

langues (paquet-squelettes_par_rubrique)

spip-3.1
salvatore@rezo.net 10 years ago
parent
commit
694141f84f
  1. 26
      lang/paquet-squelettes_par_rubrique.xml
  2. 2
      lang/paquet-squelettes_par_rubrique_fr.php
  3. 2
      lang/paquet-squelettes_par_rubrique_lb.php

26
lang/paquet-squelettes_par_rubrique.xml

@ -1,40 +1,40 @@
<traduction module="paquet-squelettes_par_rubrique" gestionnaire="salvatore" url="http://trad.spip.net" source="svn://zone.spip.org/spip-zone/_core_/plugins/squelettes_par_rubrique/lang/" reference="fr">
<langue code="ar" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=ar" total="2" traduits="2" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<langue code="ar" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=ar" total="2" traduits="2" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<traducteur nom="George" lien="http://trad.spip.net/auteur/جورج-قندلفت" />
</langue>
<langue code="de" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=de" total="2" traduits="2" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<langue code="de" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=de" total="2" traduits="2" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<traducteur nom="klaus++" lien="http://trad.spip.net/auteur/klaus" />
</langue>
<langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=en" total="2" traduits="2" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=en" total="2" traduits="2" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<traducteur nom="kent1" lien="http://trad.spip.net/auteur/kent1" />
</langue>
<langue code="es" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=es" total="2" traduits="2" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<langue code="es" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=es" total="2" traduits="2" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<traducteur nom="dani" lien="http://trad.spip.net/auteur/dani" />
</langue>
<langue code="fa" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=fa" total="2" traduits="2" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<langue code="fa" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=fa" total="2" traduits="2" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<traducteur nom="Davood Hossein" lien="http://trad.spip.net/auteur/davood-hossein" />
</langue>
<langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=fr" total="2" traduits="2" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=fr" total="2" traduits="2" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
</langue>
<langue code="it" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=it" total="2" traduits="2" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<langue code="it" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=it" total="2" traduits="2" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<traducteur nom="phante" lien="http://trad.spip.net/auteur/phante" />
</langue>
<langue code="lb" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=lb" total="2" traduits="2" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<langue code="lb" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=lb" total="2" traduits="2" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<traducteur nom="jwander" lien="http://trad.spip.net/auteur/jwander" />
</langue>
<langue code="nl" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=nl" total="2" traduits="2" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<langue code="nl" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=nl" total="2" traduits="2" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<traducteur nom="Suske" lien="http://trad.spip.net/auteur/suske" />
</langue>
<langue code="pt" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=pt" total="2" traduits="2" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<langue code="pt" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=pt" total="2" traduits="2" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<traducteur nom="Cláudia Anjos Lopes" lien="http://trad.spip.net/auteur/claudia_a_lopes" />
</langue>
<langue code="pt_br" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=pt_br" total="2" traduits="2" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<langue code="pt_br" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=pt_br" total="2" traduits="2" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<traducteur nom="Ricardo Porto" lien="http://trad.spip.net/auteur/ricardo-porto" />
</langue>
<langue code="ru" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=ru" total="2" traduits="2" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<langue code="ru" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=ru" total="2" traduits="2" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<traducteur nom="Serge Markitanenko" lien="http://trad.spip.net/auteur/serge-markitanenko" />
</langue>
<langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=sk" total="2" traduits="2" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-squelettes_par_rubrique?lang_cible=sk" total="2" traduits="2" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
</langue>
</traduction>

2
lang/paquet-squelettes_par_rubrique_fr.php

@ -6,7 +6,7 @@ if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// S
'squelettes_par_rubrique_description' => 'Support des squelettes suffixés par numéro de rubrique et/ou par code de langue : (-23.html, =23.html, et .en.html)',
'squelettes_par_rubrique_description' => 'Support des squelettes suffixés par numéro de rubrique et/ou par code de langue : (-23.html, =23.html, et .en.html)',
'squelettes_par_rubrique_slogan' => 'Support des squelettes suffixés dans SPIP'
);

2
lang/paquet-squelettes_par_rubrique_lb.php

@ -8,7 +8,7 @@ if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// S
'squelettes_par_rubrique_description' => 'Ënnerstëtzung vun de Skeletter mat engem Suffix fir d\'Rubrik an/oder d\'Sprooch: (-23.html, =23.html, an .en.html)',
'squelettes_par_rubrique_description' => 'Ënnerstëtzung vun de Skeletter mat engem Suffix fir d’Rubrik an/oder d’Sprooch: (-23.html, =23.html, an .en.html)',
'squelettes_par_rubrique_slogan' => 'Ënnerstëtzung fir Skeletter mat Suffix am SPIP'
);

Loading…
Cancel
Save