Browse Source

le turc en entites

spip-1.8
Fil 18 years ago
parent
commit
7af225daaf
  1. 1212
      ecrire/lang/ecrire_tr.php3
  2. 354
      ecrire/lang/spip_tr.php3

1212
ecrire/lang/ecrire_tr.php3

File diff suppressed because it is too large Load Diff

354
ecrire/lang/spip_tr.php3

@ -48,7 +48,7 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'barre_euro' => '€ işaretini girin',
'barre_gras' => '{{Kalın}} yaz',
'barre_guillemets' => '« Tırnak » arasına al',
'barre_guillemets_simples' => '“Tırnak” arasına al',
'barre_guillemets_simples' => '“Tırnak” arasına al',
'barre_intertitre' => '{{{Baslik araligina}}} çevir',
'barre_italic' => '{Yan} yaz',
'barre_lien' => '[Baglantiya->http://...] çevir',
@ -197,7 +197,7 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'form_forum_message_auto' => '(bu bir otomatik iletidir)',
'form_forum_pass' => 'şifre :',
'form_forum_probleme_mail' => 'E-posta sorunu : kimlik bilgisi gönderilemiyor.',
'form_forum_voici1' => 'İşte "@nom_site_spip@" (@adresse_site@/) site yaşamına katılabilmek için kimlik tanımlayıcınılarınız :',
'form_forum_voici1' => 'İşte "@nom_site_spip@" (@adresse_site@/) site yaşamına katılabilmek için kimlik tanımlayıcınılarınız :',
'form_forum_voici2' => '"@nom_site_spip@" (@adresse_site@/ecrire/) sitesinde makale yayınlayabilmeniz için gereken kimlişk bilgileriniz :',
'form_indiquer_email' => 'Lütfen e-posta adresinizi belirtiniz.',
'form_indiquer_nom' => 'Lütfen soyadınızı belirtiniz.',
@ -207,7 +207,7 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'form_pet_confirmation' => 'Lütfen imzanızı onaylayın :',
'form_pet_deja_enregistre' => 'Bu site zaten kayıtlı',
'form_pet_deja_signe' => 'Bu metni zaten imzalamışsınız.',
'form_pet_envoi_mail_confirmation' => 'Şu anda size bir teyit e-postası gönderilmiş bulunuyor. İmzanızı teyit etmek üzere bu mektupta adı geçen Web adresini ziyaret etmeniz gerekiyor.',
'form_pet_envoi_mail_confirmation' => 'Şu anda size bir teyit e-postası gönderilmiş bulunuyor. İmzanızı teyit etmek üzere bu mektupta adı geçen Web adresini ziyaret etmeniz gerekiyor.',
'form_pet_mail_confirmation' => 'Merhaba,
Bir dilekçe imzalamak istediniz :
@ -256,16 +256,16 @@ Katılımınız için teşekkürler
'forum_avez_selectionne' => 'Şunu seçtiniz :',
'forum_cliquer_retour' => 'Devam etmek i&ccedil;in <a href=\'@retour_forum@\'>buraya t&#305;klay&#305;n&#305;z</a>.',
'forum_forum' => 'forum',
'forum_info_modere' => 'Bu forum önsel olarak ılımlaştırılmıştır : katkınız ancak sitenin bir yöneticisi tarafından onaylandıktan sonra görülebilecektir.',
'forum_info_modere' => 'Bu forum &ouml;nsel olarak &#305;l&#305;mla&#351;t&#305;r&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r : katk&#305;n&#305;z ancak sitenin bir y&ouml;neticisi taraf&#305;ndan onayland&#305;ktan sonra g&ouml;r&uuml;lebilecektir.',
'forum_lien_hyper' => '<b>Hipermetin ba&#287;&#305;</b> (se&ccedil;imlik)',
'forum_message_definitif' => 'Kesin ileti : siteye g&ouml;nder',
'forum_message_trop_long' => '&#304;letiniz &ccedil;ok uzun. Bir ileti en fazla 20000 karakter i&ccedil;erebilir.',
'forum_ne_repondez_pas' => 'Bu e-postaya yan&#305;t vermeyin, yan&#305;t i&ccedil;in forumu kullan&#305;n :',
'forum_non_inscrit' => 'Kay&#305;tl&#305; de&#287;ilsiniz veya adresiniz veya &#351;ifreniz hatal&#305;.',
'forum_page_url' => '(Eğer mesajınız Web\'de yayınlanan bir makaleye, ya da daha fazla bilgi içeren bir sayfaya atıfta bulunuyorsa, lütfen buraya sayfanın başlığını ve URL adresini belirtiniz.)',
'forum_page_url' => '(E&#287;er mesaj&#305;n&#305;z Web\'de yay&#305;nlanan bir makaleye, ya da daha fazla bilgi i&ccedil;eren bir sayfaya at&#305;fta bulunuyorsa, l&uuml;tfen buraya sayfan&#305;n ba&#351;l&#305;&#287;&#305;n&#305; ve URL adresini belirtiniz.)',
'forum_par_auteur' => '@auteur@ taraf&#305;ndan',
'forum_poste_par' => 'Makalenize istinaden mesaj @parauteur@ gönderildi.',
'forum_probleme_database' => 'Veri tabanı sorunu, mesajınız kaydedilemedi.',
'forum_poste_par' => 'Makalenize istinaden mesaj @parauteur@ g&ouml;nderildi.',
'forum_probleme_database' => 'Veri taban&#305; sorunu, mesaj&#305;n&#305;z kaydedilemedi.',
'forum_qui_etes_vous' => '<b>Siz kimsiniz ?</b> (se&ccedil;imlik)',
'forum_texte' => '&#304;letinizin metni :',
'forum_titre' => 'Ba&#351;l&#305;k :',
@ -275,17 +275,17 @@ Kat&#305;l&#305;m&#305;n&#305;z i&ccedil;in te&#351;ekk&uuml;rler
'forum_voir_avant' => 'G&ouml;ndermeden &ouml;nce iletiyi g&ouml;ster',
'forum_votre_email' => 'E-posta adresiniz :',
'forum_votre_nom' => '&#304;sminiz (veya takma isminiz) :',
'forum_vous_enregistrer' => 'Bu foruma katılmak için,
önce kaydolmanız gerekmektedir.
Lütfen aşağıya size verilmiş olan kişisel tanımlayıcıyı belirtiniz.
Eğer kaydolmamışsanız, yapmanız gereken',
'forum_vous_inscrire' => 'önce kaydolmaktır.</a>',
'forum_vous_enregistrer' => 'Bu foruma kat&#305;lmak i&ccedil;in,
&ouml;nce kaydolman&#305;z gerekmektedir.
L&uuml;tfen a&#351;a&#287;&#305;ya size verilmi&#351; olan ki&#351;isel tan&#305;mlay&#305;c&#305;y&#305; belirtiniz.
E&#287;er kaydolmam&#305;&#351;san&#305;z, yapman&#305;z gereken',
'forum_vous_inscrire' => '&ouml;nce kaydolmakt&#305;r.</a>',
// I
'ical_texte_rss_articles' => 'Makalelerin &laquo;backend&raquo; dosyas&#305; &#351;u adrestedir:',
'ical_texte_rss_articles2' => 'Sitenin her bir bölümünün makaleleri için de «backend» dosyaları edinebilirsiniz :',
'ical_texte_rss_breves' => 'Ayrıca site haberlerini içeren bir dosya mevcuttur. Bir bölüm numarası belirterek, sadece bu bölümün haberlerini elde edeceksiniz.',
'ical_texte_rss_articles2' => 'Sitenin her bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n makaleleri i&ccedil;in de «backend» dosyalar&#305; edinebilirsiniz :',
'ical_texte_rss_breves' => 'Ayr&#305;ca site haberlerini i&ccedil;eren bir dosya mevcuttur. Bir b&ouml;l&uuml;m numaras&#305; belirterek, sadece bu b&ouml;l&uuml;m&uuml;n haberlerini elde edeceksiniz.',
'icone_a_suivre' => '&#304;zlenecek',
'icone_admin_site' => 'Site y&ouml;netimi',
'icone_agenda' => 'Ajanda',
@ -372,37 +372,37 @@ Kat&#305;l&#305;m&#305;n&#305;z i&ccedil;in te&#351;ekk&uuml;rler
'info_breves_02' => 'K&#305;sa haberler',
'info_breves_2' => 'k&#305;sa haberler',
'info_breves_valider' => 'Onaylanacak k&#305;sa haberler',
'info_connexion_refusee' => 'Bağlantı reddedildi.',
'info_contact_developpeur' => 'Lütfen bir geliştirici ile temasa geçiniz.',
'info_connexion_refusee' => 'Ba&#287;lant&#305; reddedildi.',
'info_contact_developpeur' => 'L&uuml;tfen bir geli&#351;tirici ile temasa ge&ccedil;iniz.',
'info_contenance' => 'Bu site &#351;unlar&#305; i&ccedil;erir&nbsp;:',
'info_contribution' => 'Forum katkıları',
'info_copyright' => 'GPL lisansı ile dağıtılan serbest bir yazılımdır',
'info_copyright_doc' => 'Ayrıntılı bilgi için, bkz. http://www.spip.net/fr.',
'info_contribution' => 'Forum katk&#305;lar&#305;',
'info_copyright' => 'GPL lisans&#305; ile da&#287;&#305;t&#305;lan serbest bir yaz&#305;l&#305;md&#305;r',
'info_copyright_doc' => 'Ayr&#305;nt&#305;l&#305; bilgi i&ccedil;in, bkz. http://www.spip.net/fr.',
'info_copyright_gpl' => 'GPL lisans&#305; alt&#305;nda',
'info_cours_edition' => 'D&uuml;zenlenmekte olan makaleleriniz',
'info_creer_repertoire' => '&#350;u isimde bir dosya veya dizin olu&#351;turunuz&nbsp;:',
'info_creer_repertoire_2' => ' ecrire/data/ alt-dizini içerisinde, sonra :',
'info_creer_repertoire_2' => ' ecrire/data/ alt-dizini i&ccedil;erisinde, sonra :',
'info_creer_vignette' => 'otomatik ikon olu&#351;turma',
'info_dans_espace_prive' => '-vide-',
'info_deplier' => 'Açılıp sergilenmesi',
'info_deplier' => 'A&ccedil;&#305;l&#305;p sergilenmesi',
'info_descriptif_nombre' => 'tarif(ler) :',
'info_description' => 'Tan&#305;m&nbsp;:',
'info_description_2' => 'Tan&#305;m&nbsp;:',
'info_dimension' => 'Boyutlar&nbsp;:',
'info_document' => 'Dok&uuml;man',
'info_documents' => 'Dok&uuml;manlar',
'info_echange_message' => 'SPIP site katılımcıları arasında mesaj alışverişi
ve özel sohbet forumları oluşturma olanağı verir.
Bu işlevi çalıştırabilir, ya da durdurabilirsiniz.',
'info_echange_message' => 'SPIP site kat&#305;l&#305;mc&#305;lar&#305; aras&#305;nda mesaj al&#305;&#351;veri&#351;i
ve &ouml;zel sohbet forumlar&#305; olu&#351;turma olana&#287;&#305; verir.
Bu i&#351;levi &ccedil;al&#305;&#351;t&#305;rabilir, ya da durdurabilirsiniz.',
'info_ecire_message_prive' => '&Ouml;zel bir ileti yaz',
'info_email_invalide' => 'Ge&ccedil;ersiz e-posta adresi.',
'info_en_cours_validation' => 'D&uuml;zenlenmekte olan makaleleriniz',
'info_en_ligne' => 'Şu anda çevrimiçi (online) :',
'info_en_ligne' => '&#350;u anda &ccedil;evrimi&ccedil;i (online) :',
'info_en_test_1' => '-vide-',
'info_en_test_2' => '-vide-',
'info_envoyer_message_prive' => 'Bu yazara özel bir mesaj gönderilmesi',
'info_envoyer_message_prive' => 'Bu yazara &ouml;zel bir mesaj g&ouml;nderilmesi',
'info_erreur_requete' => 'Aramada hata :',
'info_erreur_squelette2' => 'Hiçbir @fichier@ şablonu müsait değil...',
'info_erreur_squelette2' => 'Hi&ccedil;bir @fichier@ &#351;ablonu m&uuml;sait de&#287;il...',
'info_erreur_systeme' => 'Sistem hatas&#305; (hatano @errsys@)',
'info_erreur_systeme2' => '<b>Sabit disk dolu olabilir veya veritaban&#305; hasar g&ouml;rm&uuml;&#351; olabilir. <br>
<font color=\'red\'>Veritaban&#305;n&#305; <a href=\'ecrire/admin_repair.php3\'>onarmay&#305; deneyiniz </a>,
@ -417,10 +417,10 @@ Kat&#305;l&#305;m&#305;n&#305;z i&ccedil;in te&#351;ekk&uuml;rler
'info_inclusion_directe' => 'Direkt ekleme&nbsp;:',
'info_inclusion_vignette' => '&#304;kon ekleme&nbsp;:',
'info_installation_systeme_publication' => 'Yay&#305;n sistemi kurulumu...',
'info_installer_documents' => 'Upload klasöründe bulunan tüm dokümanları otomatik olarak yükleyebilirsiniz.',
'info_installer_ftp' => 'Yönetici olarak, ( FTP ile) ecrire/upload klasörüne dosyalar yükleyip sonra onları buradan doğrudan seçebilirsiniz.',
'info_installer_documents' => 'Upload klas&ouml;r&uuml;nde bulunan t&uuml;m dok&uuml;manlar&#305; otomatik olarak y&uuml;kleyebilirsiniz.',
'info_installer_ftp' => 'Y&ouml;netici olarak, ( FTP ile) ecrire/upload klas&ouml;r&uuml;ne dosyalar y&uuml;kleyip sonra onlar&#305; buradan do&#287;rudan se&ccedil;ebilirsiniz.',
'info_installer_images' => 'JPEG, GIF ve PNG format&#305;nda resimler y&uuml;kleyebilirsiniz.',
'info_installer_images_dossier' => 'Buradan seçim yapabilmek için /ecrire/upload klasörüne resim yükleyiniz.',
'info_installer_images_dossier' => 'Buradan se&ccedil;im yapabilmek i&ccedil;in /ecrire/upload klas&ouml;r&uuml;ne resim y&uuml;kleyiniz.',
'info_installer_tous_documents' => 'T&uuml;m dok&uuml;manlar&#305; kur',
'info_interface_complete' => 't&uuml;m aray&uuml;z',
'info_interface_simple' => 'Basit aray&uuml;z',
@ -448,27 +448,27 @@ Kat&#305;l&#305;m&#305;n&#305;z i&ccedil;in te&#351;ekk&uuml;rler
'info_modification_parametres_securite' => 'g&uuml;venlik parametreleri de&#287;i&#351;ikli&#287;i',
'info_mois_courant' => 'Ay i&ccedil;inde :',
'info_mot_cle_ajoute' => '&#350;u anahtar s&ouml;zc&uuml;k eklendi > ',
'info_multi_herit' => 'Varsayılan dil :',
'info_multi_langues_soulignees' => 'Altı çizili diller arayüzeydeki tüm metinlerin çevirisinden yararlanır. Bu dilleri seçerseniz, kamu sitesinin bir çok unsuru (tarihler, formlar) otomatik olarak çevrilecektir. Altı çizili olmayan diller için ise, bu unsurlar sitenin başlıca dilinde görüntülenecektir.',
'info_multilinguisme' => 'Çok dilli',
'info_nom_non_utilisateurs_connectes' => 'Bağlantılı kullanıcılar listesinde adınız görünmüyor.',
'info_nom_utilisateurs_connectes' => 'Bağlantılı kullanıcılar listesinde adınız görünüyor.',
'info_nombre_en_ligne' => 'Şu anda çevrimiçi (online) :',
'info_non_resultat' => '"@cherche_mot@" için hiç bir sonuç alınamadı',
'info_non_utilisation_messagerie' => 'Bu sitenin iç mesajlar kutusunu kullanmıyorsunuz.',
'info_multi_herit' => 'Varsay&#305;lan dil :',
'info_multi_langues_soulignees' => 'Alt&#305; &ccedil;izili diller aray&uuml;zeydeki t&uuml;m metinlerin &ccedil;evirisinden yararlan&#305;r. Bu dilleri se&ccedil;erseniz, kamu sitesinin bir &ccedil;ok unsuru (tarihler, formlar) otomatik olarak &ccedil;evrilecektir. Alt&#305; &ccedil;izili olmayan diller i&ccedil;in ise, bu unsurlar sitenin ba&#351;l&#305;ca dilinde g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lenecektir.',
'info_multilinguisme' => '&Ccedil;ok dilli',
'info_nom_non_utilisateurs_connectes' => 'Ba&#287;lant&#305;l&#305; kullan&#305;c&#305;lar listesinde ad&#305;n&#305;z g&ouml;r&uuml;nm&uuml;yor.',
'info_nom_utilisateurs_connectes' => 'Ba&#287;lant&#305;l&#305; kullan&#305;c&#305;lar listesinde ad&#305;n&#305;z g&ouml;r&uuml;n&uuml;yor.',
'info_nombre_en_ligne' => '&#350;u anda &ccedil;evrimi&ccedil;i (online) :',
'info_non_resultat' => '"@cherche_mot@" i&ccedil;in hi&ccedil; bir sonu&ccedil; al&#305;namad&#305;',
'info_non_utilisation_messagerie' => 'Bu sitenin i&ccedil; mesajlar kutusunu kullanm&#305;yorsunuz.',
'info_nouveau' => '-vide-',
'info_nouveau_message' => 'YENİ BİR MESAJINIZ VAR',
'info_nouveaux_messages' => 'SİZE @total_messages@ YENİ MESAJ VAR',
'info_numero_abbreviation' => 'N° ',
'info_panne_site_syndique' => 'Arızalı sendikalı site',
'info_nouveau_message' => 'YEN&#304; B&#304;R MESAJINIZ VAR',
'info_nouveaux_messages' => 'S&#304;ZE @total_messages@ YEN&#304; MESAJ VAR',
'info_numero_abbreviation' => 'N° ',
'info_panne_site_syndique' => 'Ar&#305;zal&#305; sendikal&#305; site',
'info_pense_bete' => 'HATIRLATMA',
'info_petit_ecran' => 'Ufak ekran',
'info_pixels' => 'Piksel',
'info_plusieurs_mots_trouves' => ' "@cherche_mot@": için birçok sözcük bulunmuştur',
'info_popularite_5' => 'Popülerlik ',
'info_plusieurs_mots_trouves' => ' "@cherche_mot@": i&ccedil;in bir&ccedil;ok s&ouml;zc&uuml;k bulunmu&#351;tur',
'info_popularite_5' => 'Pop&uuml;lerlik ',
'info_portfolio' => '<NEW>Portfolio',
'info_portfolio_automatique' => 'Otomatik portfolio',
'info_premier_resultat' => '[@debut_limit@ toplam @total@ dan ilk sonuçlar]',
'info_premier_resultat' => '[@debut_limit@ toplam @total@ dan ilk sonu&ccedil;lar]',
'info_premier_resultat_sur' => '[@debut_limit@ sonu&ccedil; / @total@ sonu&ccedil;]',
'info_probleme_grave' => 'sorun',
'info_propose_1' => '[@nom_site_spip@] &Ouml;neriyor : @titre@',
@ -479,52 +479,52 @@ Kat&#305;l&#305;m&#305;n&#305;z i&ccedil;in te&#351;ekk&uuml;rler
'info_propose_5' => 'ba&#287;l&#305; olan forumda. &#350;u adreste g&ouml;rebilirsiniz :',
'info_publie_01' => '"@titre@" makalesi @connect_nom@ taraf&#305;ndan onayland&#305;.',
'info_publie_1' => '[@nom_site_spip@] YAYINLANDI : @titre@',
'info_publie_2' => 'Yayınlanan makale :
'info_publie_2' => 'Yay&#305;nlanan makale :
---------------',
'info_question_referers' => '-vide-',
'info_rechercher' => 'Arama yapılması',
'info_rechercher_02' => 'Arama yapılması :',
'info_remplacer_vignette' => 'Varsayılan etiketin kişiselleştirilmiş bir logo ile değiştirilmesi :',
'info_rechercher' => 'Arama yap&#305;lmas&#305;',
'info_rechercher_02' => 'Arama yap&#305;lmas&#305; :',
'info_remplacer_vignette' => 'Varsay&#305;lan etiketin ki&#351;iselle&#351;tirilmi&#351; bir logo ile de&#287;i&#351;tirilmesi :',
'info_remplacer_vignette_defaut' => '-vide-',
'info_retablir_lien' => 'Bu bağlantının tekrar sağlanması',
'info_retirer_mot' => 'Bu anahtar sözcüğün geri alınması',
'info_retirer_mots' => 'Tüm anahtar sözcüklerin geri alınması',
'info_sans_titre_2' => 'başlıksız',
'info_selectionner_fichier' => 'Upload klasöründen bir dosya seçebilirsiniz.',
'info_selectionner_fichier_2' => 'Bir dosya seçilmesi',
'info_site_attente' => 'Geçerli kılınmayı beklemekte olan Web sitesi',
'info_site_reference' => 'Çevrimiçi (online) atıfta bulunulan site',
'info_site_refuse' => 'Web sitesi reddedilmiştir',
'info_sites_referencer' => 'Bir siteye atıfta bulunmak',
'info_retablir_lien' => 'Bu ba&#287;lant&#305;n&#305;n tekrar sa&#287;lanmas&#305;',
'info_retirer_mot' => 'Bu anahtar s&ouml;zc&uuml;&#287;&uuml;n geri al&#305;nmas&#305;',
'info_retirer_mots' => 'T&uuml;m anahtar s&ouml;zc&uuml;klerin geri al&#305;nmas&#305;',
'info_sans_titre_2' => 'ba&#351;l&#305;ks&#305;z',
'info_selectionner_fichier' => 'Upload klas&ouml;r&uuml;nden bir dosya se&ccedil;ebilirsiniz.',
'info_selectionner_fichier_2' => 'Bir dosya se&ccedil;ilmesi',
'info_site_attente' => 'Ge&ccedil;erli k&#305;l&#305;nmay&#305; beklemekte olan Web sitesi',
'info_site_reference' => '&Ccedil;evrimi&ccedil;i (online) at&#305;fta bulunulan site',
'info_site_refuse' => 'Web sitesi reddedilmi&#351;tir',
'info_sites_referencer' => 'Bir siteye at&#305;fta bulunmak',
'info_supprimer_vignette' => 'Bu etiketin silinmesi.',
'info_sur_site_public' => '-vide-',
'info_symbole_bleu' => 'Mavi sembol bir hatırlatmayı gösterir : yani, kişisel kullanımınız için bir mesaj.',
'info_symbole_jaune' => 'Sarı sembol tüm editörlere yönelik bir ilânı gösterir : tüm yöneticiler tarafından değiştirilebilir ve tüm editörler tarafından görülebilir. ',
'info_symbole_vert' => 'Sarı sembol sitenin başka kullanıcılarıyla yapılan mesaj alışverişlerini gösterir.',
'info_syndication' => 'Sendikalaşma :',
'info_symbole_bleu' => 'Mavi sembol bir hat&#305;rlatmay&#305; g&ouml;sterir : yani, ki&#351;isel kullan&#305;m&#305;n&#305;z i&ccedil;in bir mesaj.',
'info_symbole_jaune' => 'Sar&#305; sembol t&uuml;m edit&ouml;rlere y&ouml;nelik bir il&acirc;n&#305; g&ouml;sterir : t&uuml;m y&ouml;neticiler taraf&#305;ndan de&#287;i&#351;tirilebilir ve t&uuml;m edit&ouml;rler taraf&#305;ndan g&ouml;r&uuml;lebilir. ',
'info_symbole_vert' => 'Sar&#305; sembol sitenin ba&#351;ka kullan&#305;c&#305;lar&#305;yla yap&#305;lan mesaj al&#305;&#351;veri&#351;lerini g&ouml;sterir.',
'info_syndication' => 'Sendikala&#351;ma :',
'info_syndication_articles' => 'Makale(ler)',
'info_telecharger' => 'Bilgisayarınızdan yükleyiniz :',
'info_telecharger_nouveau_logo' => 'Yeni bir logo yükle :',
'info_telecharger_ordinateur' => 'Bilgisayarınızdan yükleyiniz :',
'info_telecharger' => 'Bilgisayar&#305;n&#305;zdan y&uuml;kleyiniz :',
'info_telecharger_nouveau_logo' => 'Yeni bir logo y&uuml;kle :',
'info_telecharger_ordinateur' => 'Bilgisayar&#305;n&#305;zdan y&uuml;kleyiniz :',
'info_tous_redacteur' => '-vide-',
'info_tous_resultats_enregistres' => '[tüm sonuçlar kaydedildi]',
'info_tout_afficher' => 'Tümünün görüntülenmesi',
'info_tous_resultats_enregistres' => '[t&uuml;m sonu&ccedil;lar kaydedildi]',
'info_tout_afficher' => 'T&uuml;m&uuml;n&uuml;n g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lenmesi',
'info_tout_site1' => '-vide-',
'info_travaux_texte' => 'Bu sitenin henüz düzenleşimi yapılmadı. Lütfen sonra geliniz.',
'info_travaux_titre' => 'Site yapılanma aşamasında.',
'info_trop_resultat' => ' "@cherche_mot@" için çok fazla sonuç çıktı; lütfen aramayı ayrıntılayın.',
'info_utilisation_messagerie_interne' => 'Bu sitenin iç mesajlar kutusunu kullanıyorsunuz.',
'info_valider_lien' => 'Bu bağlantının geçerli kılınması',
'info_verifier_image' => 'Resimlerinizin doğru iletildiğinden emin olunuz.',
'info_vignette_defaut' => 'Varsayılan etiket ',
'info_vignette_personnalisee' => 'Kişiselleştirilmiş etiket',
'info_travaux_texte' => 'Bu sitenin hen&uuml;z d&uuml;zenle&#351;imi yap&#305;lmad&#305;. L&uuml;tfen sonra geliniz.',
'info_travaux_titre' => 'Site yap&#305;lanma a&#351;amas&#305;nda.',
'info_trop_resultat' => ' "@cherche_mot@" i&ccedil;in &ccedil;ok fazla sonu&ccedil; &ccedil;&#305;kt&#305;; l&uuml;tfen aramay&#305; ayr&#305;nt&#305;lay&#305;n.',
'info_utilisation_messagerie_interne' => 'Bu sitenin i&ccedil; mesajlar kutusunu kullan&#305;yorsunuz.',
'info_valider_lien' => 'Bu ba&#287;lant&#305;n&#305;n ge&ccedil;erli k&#305;l&#305;nmas&#305;',
'info_verifier_image' => 'Resimlerinizin do&#287;ru iletildi&#287;inden emin olunuz.',
'info_vignette_defaut' => 'Varsay&#305;lan etiket ',
'info_vignette_personnalisee' => 'Ki&#351;iselle&#351;tirilmi&#351; etiket',
'info_visite' => 'Ziyaret :',
'info_visites' => 'Ziyaretler :',
'info_vos_rendez_vous' => 'Gelecekteki randevularınız',
'info_vos_rendez_vous' => 'Gelecekteki randevular&#305;n&#305;z',
'info_zoom' => '<NEW>zoom',
'infos_vos_pense_bete' => 'Hatırlatmalarınız',
'infos_vos_pense_bete' => 'Hat&#305;rlatmalar&#305;n&#305;z',
'item_administrateur' => '-vide-',
'item_breve_proposee' => 'Önerilen haber',
'item_breve_proposee' => '&Ouml;nerilen haber',
'item_efface' => '-vide-',
'item_gerer_referers' => '-vide-',
'item_non_gerer_referers' => '-vide-',
@ -535,177 +535,177 @@ Kat&#305;l&#305;m&#305;n&#305;z i&ccedil;in te&#351;ekk&uuml;rler
// L
'lien_afficher_icones_seuls' => 'Sadece simgelerin görüntülenmesi',
'lien_afficher_texte_icones' => 'simgelerin ve metnin görüntülenmesi',
'lien_afficher_texte_seul' => 'Sadece metnin görüntülenmesi',
'lien_icones_interface' => 'Arayüz simgeleri Jakub \'Jimmac\' Steiner\'dendir.',
'lien_liberer' => 'Serbest bırakılması',
'lien_liberer_tous' => 'Bu makalelerin serbest bırakılması',
'lien_afficher_icones_seuls' => 'Sadece simgelerin g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lenmesi',
'lien_afficher_texte_icones' => 'simgelerin ve metnin g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lenmesi',
'lien_afficher_texte_seul' => 'Sadece metnin g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lenmesi',
'lien_icones_interface' => 'Aray&uuml;z simgeleri Jakub \'Jimmac\' Steiner\'dendir.',
'lien_liberer' => 'Serbest b&#305;rak&#305;lmas&#305;',
'lien_liberer_tous' => 'Bu makalelerin serbest b&#305;rak&#305;lmas&#305;',
'lien_modifer_date' => '-vide-',
'lien_nouvea_pense_bete' => 'YENİ HATIRLATMA',
'lien_nouveau_message' => 'YENİ MESAJ',
'lien_nouvelle_annonce' => 'YENİ İLAN',
'lien_petitions' => 'DİLEKÇE ',
'lien_popularite' => 'Popülerlik : @popularite@%',
'lien_racine_site' => 'SİTENİN KÖKÜ',
'lien_nouvea_pense_bete' => 'YEN&#304; HATIRLATMA',
'lien_nouveau_message' => 'YEN&#304; MESAJ',
'lien_nouvelle_annonce' => 'YEN&#304; &#304;LAN',
'lien_petitions' => 'D&#304;LEK&Ccedil;E ',
'lien_popularite' => 'Pop&uuml;lerlik : @popularite@%',
'lien_racine_site' => 'S&#304;TEN&#304;N K&Ouml;K&Uuml;',
'lien_reessayer' => 'Tekrar denenmesi',
'lien_rendez_vous' => '-vide-',
'lien_rendez_vous_02' => '-vide-',
'lien_repondre_message' => 'Bu mesajın yanıtlanması',
'lien_repondre_message' => 'Bu mesaj&#305;n yan&#305;tlanmas&#305;',
'lien_supprimer' => 'Silinmesi',
'lien_test_format_image' => '-vide-',
'lien_tout_afficher' => 'Tümünün görüntülenmesi',
'lien_tout_afficher' => 'T&uuml;m&uuml;n&uuml;n g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lenmesi',
'lien_visite_site' => 'Bu sitenin ziyaret edilmesi',
'lien_visites' => '@visites@ ziyaret',
'lien_voir_auteur' => 'Bu yazarın araştırılması ',
'lien_visites' => '@visites@ ziyaret',
'lien_voir_auteur' => 'Bu yazar&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ',
'lnfo_liens' => '-vide-',
'login_acces_prive' => 'Özel alana erişim',
'login_autre_identifiant' => 'Başka bir tanımlayıcı ile bağlantıya geçilmesi',
'login_connexion_refusee' => 'Bağlantı reddedilmiştir',
'login_cookie_accepte' => 'Lütren tarayıcınızı onları kabul etmek üzere ayarlayınız (en azından bu site için).',
'login_cookie_oblige' => 'Kendinizi güvenli bir şekilde tanımlamak için kurabiye (cookies)leri kabul etmeniz gerekli.',
'login_deconnexion_ok' => 'Bağlantıya son verilmiştir.',
'login_erreur_pass' => 'Parola hatası.',
'login_espace_prive' => 'Özel alan',
'login_identifiant_inconnu' => '"@login@" tanımlayıcısı bilinmiyor..',
'login_acces_prive' => '&Ouml;zel alana eri&#351;im',
'login_autre_identifiant' => 'Ba&#351;ka bir tan&#305;mlay&#305;c&#305; ile ba&#287;lant&#305;ya ge&ccedil;ilmesi',
'login_connexion_refusee' => 'Ba&#287;lant&#305; reddedilmi&#351;tir',
'login_cookie_accepte' => 'L&uuml;tren taray&#305;c&#305;n&#305;z&#305; onlar&#305; kabul etmek &uuml;zere ayarlay&#305;n&#305;z (en az&#305;ndan bu site i&ccedil;in).',
'login_cookie_oblige' => 'Kendinizi g&uuml;venli bir &#351;ekilde tan&#305;mlamak i&ccedil;in kurabiye (cookies)leri kabul etmeniz gerekli.',
'login_deconnexion_ok' => 'Ba&#287;lant&#305;ya son verilmi&#351;tir.',
'login_erreur_pass' => 'Parola hatas&#305;.',
'login_espace_prive' => '&Ouml;zel alan',
'login_identifiant_inconnu' => '"@login@" tan&#305;mlay&#305;c&#305;s&#305; bilinmiyor..',
'login_identification' => '-vide-',
'login_login' => 'Login :',
'login_login2' => 'Login (siteye bağlanma tanımlayıcısı)',
'login_login_pass_incorrect' => '(login ya da parola yanlış).',
'login_login2' => 'Login (siteye ba&#287;lanma tan&#305;mlay&#305;c&#305;s&#305;)',
'login_login_pass_incorrect' => '(login ya da parola yanl&#305;&#351;).',
'login_motpasseoublie' => 'Parola unutuldu mu ?',
'login_non_securise' => 'Dikkat, bu form güvenlikli değildir.
Eğer parolanızın şebekeden tesbit edilmesini istemiyorsanız,
lütfen tarayıcınızda Javascript\'i çalıştırınız ve ',
'login_non_securise' => 'Dikkat, bu form g&uuml;venlikli de&#287;ildir.
E&#287;er parolan&#305;z&#305;n &#351;ebekeden tesbit edilmesini istemiyorsan&#305;z,
l&uuml;tfen taray&#305;c&#305;n&#305;zda Javascript\'i &ccedil;al&#305;&#351;t&#305;r&#305;n&#305;z ve ',
'login_nouvelle_tentative' => 'Yeniden deneme',
'login_par_ici' => 'Kayıt oldunuz, ... buradan ...',
'login_par_ici' => 'Kay&#305;t oldunuz, ... buradan ...',
'login_pass2' => '&#350;ifre&nbsp;:',
'login_preferez_refuser' => 'Eğer kurabiye (cookies)leri reddetmeyi tercih ediyorsanız, emrinizde (daha az güvenli) başka bir bağlantı yöntemi vardır :',
'login_preferez_refuser' => 'E&#287;er kurabiye (cookies)leri reddetmeyi tercih ediyorsan&#305;z, emrinizde (daha az g&uuml;venli) ba&#351;ka bir ba&#287;lant&#305; y&ouml;ntemi vard&#305;r :',
'login_recharger' => 'sayfay&#305; tekrar y&uuml;kle',
'login_rester_identifie' => 'Bir kaç gün tanımlanmış olarak kalınması',
'login_rester_identifie' => 'Bir ka&ccedil; g&uuml;n tan&#305;mlanm&#305;&#351; olarak kal&#305;nmas&#305;',
'login_retour_public' => 'Genel siteye d&ouml;n',
'login_retour_site' => 'Genel siteye d&ouml;n',
'login_retoursitepublic' => 'genel&nbsp;siteye&nbsp;d&ouml;n',
'login_sans_cookiie' => 'Kurabiye (cookie)siz tanımlanma',
'login_sans_cookiie' => 'Kurabiye (cookie)siz tan&#305;mlanma',
'login_sinscrire' => 'kay&#305;t olmak',
'login_test_navigateur' => 'gezgini dene/tekrar ba&#287;lan',
'login_verifiez_navigateur' => 'Ancak, tarayıcınızın parolanızı hafızaya almadığından emin olunuz.',
'login_verifiez_navigateur' => 'Ancak, taray&#305;c&#305;n&#305;z&#305;n parolan&#305;z&#305; haf&#305;zaya almad&#305;&#287;&#305;ndan emin olunuz.',
// M
'module_fichiers_langues' => 'Dil dosyaları',
'module_fichiers_langues' => 'Dil dosyalar&#305;',
// N
'navigateur_pas_redirige' => 'Tarayıcınız yeniden yönlenmiyorsa, devam etmek için buraya tıklayınız.',
'navigateur_pas_redirige' => 'Taray&#305;c&#305;n&#305;z yeniden y&ouml;nlenmiyorsa, devam etmek i&ccedil;in buraya t&#305;klay&#305;n&#305;z.',
// O
'onglet_affacer_base' => 'Veri tabanının silinmesi',
'onglet_affacer_base' => 'Veri taban&#305;n&#305;n silinmesi',
'onglet_agenda' => '-vide-',
'onglet_auteur' => 'Yazar',
'onglet_bilan_traductions' => '-vide-',
'onglet_calendrier' => '-vide-',
'onglet_contenu_site' => 'Sitenin içeriği :',
'onglet_contenu_site' => 'Sitenin i&ccedil;eri&#287;i :',
'onglet_detail_traductions' => '-vide-',
'onglet_evolution_visite_mod' => 'Ziyaretlerin durumu',
'onglet_fonctions_avances' => 'Gelişmiş işlevler',
'onglet_informations_personnelles' => 'Kişisel bilgi',
'onglet_interactivite' => 'Etkileşim özelliği',
'onglet_fonctions_avances' => 'Geli&#351;mi&#351; i&#351;levler',
'onglet_informations_personnelles' => 'Ki&#351;isel bilgi',
'onglet_interactivite' => 'Etkile&#351;im &ouml;zelli&#287;i',
'onglet_langues' => '-vide-',
'onglet_messagerie' => 'Mesaj kutusu',
'onglet_messagerie_personnelle' => '-vide-',
'onglet_messages_internes' => 'İç mesajlar',
'onglet_messages_publics' => 'Kamu mesajları',
'onglet_messages_internes' => '&#304;&ccedil; mesajlar',
'onglet_messages_publics' => 'Kamu mesajlar&#305;',
'onglet_messages_vide' => 'Metinsiz mesajlar',
'onglet_origine_visites' => 'Ziyaretlerin kaynağı',
'onglet_repartition_debut' => 'Başlangıcından beri',
'onglet_repartition_lang' => 'Dillere göre dağılım',
'onglet_repartition_rubrique' => 'Bölümlere göre dağılım',
'onglet_save_restaur_base' => 'Veri tabanının yedeklenmesi / eski haline getirilmesi',
'onglet_vider_cache' => 'Önbelleğin boşaltılması',
'ortho_trop_de_fautes2' => 'Önce en bariz hataları düzelterek başlayıp sonra tekrar deneyiniz. ',
'onglet_origine_visites' => 'Ziyaretlerin kayna&#287;&#305;',
'onglet_repartition_debut' => 'Ba&#351;lang&#305;c&#305;ndan beri',
'onglet_repartition_lang' => 'Dillere g&ouml;re da&#287;&#305;l&#305;m',
'onglet_repartition_rubrique' => 'B&ouml;l&uuml;mlere g&ouml;re da&#287;&#305;l&#305;m',
'onglet_save_restaur_base' => 'Veri taban&#305;n&#305;n yedeklenmesi / eski haline getirilmesi',
'onglet_vider_cache' => '&Ouml;nbelle&#287;in bo&#351;alt&#305;lmas&#305;',
'ortho_trop_de_fautes2' => '&Ouml;nce en bariz hatalar&#305; d&uuml;zelterek ba&#351;lay&#305;p sonra tekrar deneyiniz. ',
// P
'pass_choix_pass' => 'Lütfen yeni parolanızı seçiniz.',
'pass_choix_pass' => 'L&uuml;tfen yeni parolan&#305;z&#305; se&ccedil;iniz.',
'pass_erreur' => 'Hata',
'pass_erreur_acces_refuse' => 'Hata : artık bu siteye erişiminiz kalmamıştır.',
'pass_erreur_code_inconnu' => 'Hata : bu şifre bu siteye erişimi olan hiç bir ziyaretçiye uymuyor.',
'pass_erreur_non_enregistre' => 'Hata : @email_oubli@ adresi bu siteye kayıtlı değil. ',
'pass_erreur_non_valide' => 'Hata : @email_oubli@ e-postası geçerli değil !',
'pass_erreur_probleme_technique' => 'Hata : Bir teknik sorundan ötürü e-posta gönderilemiyor.',
'pass_espace_prive_bla' => 'Bu sitenin özel alanı,
kayıt olan ziyaretçilere açıktır. Kayıt olduktan sonra,
yazılmakta olan makalelere bakabilecek, makale önerebilecek
ve tüm forumlara katılabileceksiniz. ',
'pass_forum_bla' => 'Kayıtlı ziyaretçilere ayrılmış bir foruma
müdahale etmeyi talep ettiniz. ',
'pass_indiquez_cidessous' => 'Daha önce kayıt olurken ki e-posta adresinizi aşağıya belirtiniz.
Erişiminizi tekrar elde etmek için gereken işlemi
'pass_erreur_acces_refuse' => 'Hata : art&#305;k bu siteye eri&#351;iminiz kalmam&#305;&#351;t&#305;r.',
'pass_erreur_code_inconnu' => 'Hata : bu &#351;ifre bu siteye eri&#351;imi olan hi&ccedil; bir ziyaret&ccedil;iye uymuyor.',
'pass_erreur_non_enregistre' => 'Hata : @email_oubli@ adresi bu siteye kay&#305;tl&#305; de&#287;il. ',
'pass_erreur_non_valide' => 'Hata : @email_oubli@ e-postas&#305; ge&ccedil;erli de&#287;il !',
'pass_erreur_probleme_technique' => 'Hata : Bir teknik sorundan &ouml;t&uuml;r&uuml; e-posta g&ouml;nderilemiyor.',
'pass_espace_prive_bla' => 'Bu sitenin &ouml;zel alan&#305;,
kay&#305;t olan ziyaret&ccedil;ilere a&ccedil;&#305;kt&#305;r. Kay&#305;t olduktan sonra,
yaz&#305;lmakta olan makalelere bakabilecek, makale &ouml;nerebilecek
ve t&uuml;m forumlara kat&#305;labileceksiniz. ',
'pass_forum_bla' => 'Kay&#305;tl&#305; ziyaret&ccedil;ilere ayr&#305;lm&#305;&#351; bir foruma
m&uuml;dahale etmeyi talep ettiniz. ',
'pass_indiquez_cidessous' => 'Daha &ouml;nce kay&#305;t olurken ki e-posta adresinizi a&#351;a&#287;&#305;ya belirtiniz.
Eri&#351;iminizi tekrar elde etmek i&ccedil;in gereken i&#351;lemi
size belirtecek olan
bir e-posta alacaksınız. ',
'pass_mail_passcookie' => '(Bu otomatik bir mesajdır)
bir e-posta alacaks&#305;n&#305;z. ',
'pass_mail_passcookie' => '(Bu otomatik bir mesajd&#305;r)
@nom_site_spip@ (@adresse_site@)
sitesine erişiminizi tekrar bulabilmek için,
lütfen şu adrese gidiniz :
sitesine eri&#351;iminizi tekrar bulabilmek i&ccedil;in,
l&uuml;tfen &#351;u adrese gidiniz :
@adresse_site@/spip_pass.php3?p=@cookie@
O zaman yeni bir parola girebilecek
ve tekrar siteye bağlanabileceksiniz. ',
'pass_mot_oublie' => 'Unutulmuş parola',
'pass_nouveau_enregistre' => 'Yeni parolanız kaydedilmiştir.',
ve tekrar siteye ba&#287;lanabileceksiniz. ',
'pass_mot_oublie' => 'Unutulmu&#351; parola',
'pass_nouveau_enregistre' => 'Yeni parolan&#305;z kaydedilmi&#351;tir.',
'pass_nouveau_pass' => 'Yeni parola ',
'pass_ok' => 'OK',
'pass_oubli_mot' => 'Parolanın unutulması',
'pass_oubli_mot' => 'Parolan&#305;n unutulmas&#305;',
'pass_quitter_fenetre' => 'Bu pencerenin terk edilmesi',
'pass_rappel_login' => 'Hatırlatma : tanımlayıcınız (login) « @login@ » dır.',
'pass_recevoir_mail' => 'Siteye erişiminizi nasıl tekrar bulabileceğinizi belirten bir e-posta alacaksınız. ',
'pass_retour_public' => 'Kamu sitesine dönüş',
'pass_rien_a_faire_ici' => 'Burada yapılacak bir şey yok.',
'pass_vousinscrire' => 'Bu siteye kaydolmanız',
'pass_rappel_login' => 'Hat&#305;rlatma : tan&#305;mlay&#305;c&#305;n&#305;z (login) « @login@ » d&#305;r.',
'pass_recevoir_mail' => 'Siteye eri&#351;iminizi nas&#305;l tekrar bulabilece&#287;inizi belirten bir e-posta alacaks&#305;n&#305;z. ',
'pass_retour_public' => 'Kamu sitesine d&ouml;n&uuml;&#351;',
'pass_rien_a_faire_ici' => 'Burada yap&#305;lacak bir &#351;ey yok.',
'pass_vousinscrire' => 'Bu siteye kaydolman&#305;z',
'precedent' => '<NEW>pr&eacute;c&eacute;dent',
'previsualisation' => 'Ön izleme',
'previsualiser' => 'Ön izlemenin görüntülenmesi',
'previsualisation' => '&Ouml;n izleme',
'previsualiser' => '&Ouml;n izlemenin g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lenmesi',
// S
'stats_visites_et_popularite' => '@visites@ ziyaretler; popülerlik : @popularite@',
'stats_visites_et_popularite' => '@visites@ ziyaretler; pop&uuml;lerlik : @popularite@',
'suivant' => '<NEW>suivant',
// T
'taille_ko' => '@taille@ kb',
'taille_mo' => '@taille@ Mb',
'taille_ko' => '@taille@ kb',
'taille_mo' => '@taille@ Mb',
'taille_octets' => '@taille@&nbsp;bayt',
'texte_actualite_site_1' => 'Aray&uuml;ze al&#305;&#351;&#305;nca &laquo; i&#351;aretine t&#305;klayabilirsiniz',
'texte_actualite_site_2' => 't&uuml;m aray&uuml;z',
'texte_actualite_site_3' => '&raquo; daha fazla se&ccedil;enek a&ccedil;mak i&ccedil;in.',
'texte_bilan_traductions' => '-vide-',
'texte_choix_langue_defaut' => '-vide-',
'texte_creation_automatique_vignette' => 'Bu sitede ön izlenim etiketlerinin otomatik olarak yaratılması çalışır durumdadır. Eğer bu formdan hareket ederek @gd_formats@, formatlı resimler yüklerseniz, bunlara, en fazla @taille_preview@ piksel ebadında bir etiket eşlik edecektir.',
'texte_documents_associes' => 'Aşağıdaki dokümanlar makale ile bağlantılı olup,
doğrudan içine dahil edilmemiştir. Kamu sitesinin sayfa düzenine göre,
sonradan doküman eki olarak görünebilir.',
'texte_erreur_mise_niveau_base' => 'Seviye yükseltme sırasında veri tabanı hatası. @fichier@ resmi geçmedi ( @id_article@ makalesi). Bu referansı kaydedip seviye yükseltmesini tekrar deneyiniz ve resimlerin makalelerde hala göründüğünden emin olunuz. ',
'texte_inc_auth_1' => '@auth_login@ login\'inde tanımlandınız, ancak bu login veri tabanında (artık) mevcut değil. Şunu deneyiniz :',
'texte_creation_automatique_vignette' => 'Bu sitede &ouml;n izlenim etiketlerinin otomatik olarak yarat&#305;lmas&#305; &ccedil;al&#305;&#351;&#305;r durumdad&#305;r. E&#287;er bu formdan hareket ederek @gd_formats@, formatl&#305; resimler y&uuml;klerseniz, bunlara, en fazla @taille_preview@ piksel ebad&#305;nda bir etiket e&#351;lik edecektir.',
'texte_documents_associes' => 'A&#351;a&#287;&#305;daki dok&uuml;manlar makale ile ba&#287;lant&#305;l&#305; olup,
do&#287;rudan i&ccedil;ine dahil edilmemi&#351;tir. Kamu sitesinin sayfa d&uuml;zenine g&ouml;re,
sonradan dok&uuml;man eki olarak g&ouml;r&uuml;nebilir.',
'texte_erreur_mise_niveau_base' => 'Seviye y&uuml;kseltme s&#305;ras&#305;nda veri taban&#305; hatas&#305;. @fichier@ resmi ge&ccedil;medi ( @id_article@ makalesi). Bu referans&#305; kaydedip seviye y&uuml;kseltmesini tekrar deneyiniz ve resimlerin makalelerde hala g&ouml;r&uuml;nd&uuml;&#287;&uuml;nden emin olunuz. ',
'texte_inc_auth_1' => '@auth_login@ login\'inde tan&#305;mland&#305;n&#305;z, ancak bu login veri taban&#305;nda (art&#305;k) mevcut de&#287;il. &#350;unu deneyiniz :',
'texte_inc_auth_2' => 'tekrar ba&#287;lanmak',
'texte_inc_auth_3' => 'Gerekirse tarayıcınızı terk edip geri çalıştırarak.',
'texte_inc_config' => 'Bu sayfalarda yapılan değişiklikler sitenizin işleyişini oldukça etkiler. SPIP sisteminin işleyişine aşina olmadığınız sürece müdahale etmemenizi tavsiye ederiz. Daha genel olarak, bu sayfaların işini sitenizin başlıca Webmaster\'ına (Ağ Yöneticisi\'ne) bırakmanızı özellikle tavsiye ederiz.',
'texte_inc_meta_1' => 'Sistem, ecrire/data/meta_cache.php3 dosyasının yazılışı sırasında bir hata ile karşılaşmıştır. Lütfen, site yöneticisi olarak, ',
'texte_inc_auth_3' => 'Gerekirse taray&#305;c&#305;n&#305;z&#305; terk edip geri &ccedil;al&#305;&#351;t&#305;rarak.',
'texte_inc_config' => 'Bu sayfalarda yap&#305;lan de&#287;i&#351;iklikler sitenizin i&#351;leyi&#351;ini olduk&ccedil;a etkiler. SPIP sisteminin i&#351;leyi&#351;ine a&#351;ina olmad&#305;&#287;&#305;n&#305;z s&uuml;rece m&uuml;dahale etmemenizi tavsiye ederiz. Daha genel olarak, bu sayfalar&#305;n i&#351;ini sitenizin ba&#351;l&#305;ca Webmaster\'&#305;na (A&#287; Y&ouml;neticisi\'ne) b&#305;rakman&#305;z&#305; &ouml;zellikle tavsiye ederiz.',
'texte_inc_meta_1' => 'Sistem, ecrire/data/meta_cache.php3 dosyas&#305;n&#305;n yaz&#305;l&#305;&#351;&#305; s&#305;ras&#305;nda bir hata ile kar&#351;&#305;la&#351;m&#305;&#351;t&#305;r. L&uuml;tfen, site y&ouml;neticisi olarak, ',
'texte_inc_meta_2' => 'yazma haklar&#305;n&#305; do&#287;rulamak',
'texte_inc_meta_3' => '<code>ecrire/data/</code> dizininde.',
'texte_plan_trad' => '-vide-',
'texte_plan_trad_en_cours' => '-vide-',
'texte_plan_trad_modif' => '-vide-',
'texte_plan_trad_note' => '-vide-',
'texte_statut_en_cours_redaction' => 'Yazılma aşamasındadır',
'texte_statut_en_cours_redaction' => 'Yaz&#305;lma a&#351;amas&#305;ndad&#305;r',
'texte_statut_poubelle' => '&ccedil;&ouml;pe',
'texte_statut_propose_evaluation' => 'de&#287;erlendirmeye al&#305;nd&#305;',
'texte_statut_publie' => 'çevrimiçi (online) yayınlandı',
'texte_statut_publie' => '&ccedil;evrimi&ccedil;i (online) yay&#305;nland&#305;',
'texte_statut_refuse' => 'reddedildi',
'titre_ajouter_mot_cle' => 'BİR ANAHTAR SÖZCÜK EKLENMESİ',
'titre_ajouter_mot_cle' => 'B&#304;R ANAHTAR S&Ouml;ZC&Uuml;K EKLENMES&#304;',
'titre_articles_populaires' => '-vide-',
'titre_articles_visites' => '-vide-',
'titre_breve_proposee' => '&Ouml;nerilen k&#305;sa haber',
@ -737,9 +737,9 @@ Kat&#305;l&#305;m&#305;n&#305;z i&ccedil;in te&#351;ekk&uuml;rler
'upload_fichier_zip' => 'ZIP dosyas&#305;',
'upload_fichier_zip_texte' => 'Kurmay&#305; &ouml;nerdi&#287;iniz dosya bir Zip dosya.',
'upload_fichier_zip_texte2' => 'Bu dosya&nbsp;:',
'upload_limit' => 'Bu dosya sunucuya göre fazla büyük ; yüklenmesine izin verilen azamî büyüklük : @max@.',
'upload_zip_decompacter' => 'Sıkışıklığı azaltılmış ve içerdiği tüm unsurlar siteye yerleştirilmiş. Siteye yerleştirilecek dosyalar şunlardır :',
'upload_zip_telquel' => 'Sıkıştırılmış ZIP arşivi olarak, olduğu gibi yerleştirilmiş ;',
'upload_limit' => 'Bu dosya sunucuya g&ouml;re fazla b&uuml;y&uuml;k ; y&uuml;klenmesine izin verilen azamî b&uuml;y&uuml;kl&uuml;k : @max@.',
'upload_zip_decompacter' => 'S&#305;k&#305;&#351;&#305;kl&#305;&#287;&#305; azalt&#305;lm&#305;&#351; ve i&ccedil;erdi&#287;i t&uuml;m unsurlar siteye yerle&#351;tirilmi&#351;. Siteye yerle&#351;tirilecek dosyalar &#351;unlard&#305;r :',
'upload_zip_telquel' => 'S&#305;k&#305;&#351;t&#305;r&#305;lm&#305;&#351; ZIP ar&#351;ivi olarak, oldu&#287;u gibi yerle&#351;tirilmi&#351; ;',
// Z

Loading…
Cancel
Save