You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
menus/lang/menus_ca.php

104 lines
6.2 KiB
PHP

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=ca
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// D
'description_menu_accueil' => 'Enllaç cap a la pàgina dinici del lloc.',
'description_menu_articles_rubrique' => 'Mostra la llista darticles duna secció.',
'description_menu_deconnecter' => 'Si el visitant està connectat, afegeix una entrada proposant-li la desconnexió.',
'description_menu_espace_prive' => 'Enllaç que permet connectar-se al lloc, si encara no ho estem, i després anar a lespai privat sempre i quan estiguem autoritzats a fer-ho.',
'description_menu_groupes_mots' => 'Mostra automàticament un menú que llista les paraules del grup i els articles lligats. Per defecte, mostra la llista dels grups de paraules i les paraules lligades. Si un esquelet grups_paraules.html existeix, sutilitzarà lenllaç cap al grup.',
'description_menu_lien' => 'Afegeix un enllaç arbitrari, intern (URL relativa) o extern (http://...).',
'description_menu_mapage' => 'Si el visitant està connectat, afegeix un enllaç cap a la pàgina de lautor.',
'description_menu_mots' => 'Mostra automàticament un menú que llista els articles lligats a la paraula clau.',
'description_menu_objet' => 'Crea un enllaç cap a un objecte dSPIP: article, secció o un altre. Per defecte, lentrada tindrà el títol de lobjecte.', # MODIF
'description_menu_page_speciale' => 'Afegeix un enllaç cap a un esquelet accessible per un URL del tipus <code>spip.php?page=nom&param1=xx&param2=yyy...</code> Aquestes pàgines sovint són subministrades per connectors.',
'description_menu_secteurlangue' => 'Aquesta entrada és específica pels llocs que utilitzen un sector per llengua. Mostra automàticament un menú que llista les seccions del sector corresponent a la llengua de la pàgina i, si es vol, les subseccions a diferents nivells. Per defecte, mostra totes les seccions des de larrel, ordenades per títol (numèricament i després alfabèticament).',
// E
'editer_menus_editer' => 'Modificar aquest menú',
'editer_menus_explication' => 'Creeu i configureu els menús del vostre lloc.',
'editer_menus_exporter' => 'Exportar aquest menú',
'editer_menus_nouveau' => 'Creeu un nou menú',
'editer_menus_titre' => 'Menús del lloc',
'entree_aucun' => 'Cap',
'entree_choisir' => 'Escolliu el tipus dentrada que voleu afegir:',
'entree_css' => 'Classes CSS de lentrada', # MODIF
'entree_id_groupe' => 'Número del grup de paraula clau',
'entree_id_mot' => 'Número de la paraula clau',
'entree_id_objet' => 'Número',
'entree_id_rubrique' => 'Número de la secció pare',
'entree_infini' => 'Fins linfinit',
'entree_mapage' => 'La meva pàgina personal',
'entree_niveau' => 'Nivell de les subseccions',
'entree_nombre_articles' => 'Número darticles com a màxim (0 per defecte)',
'entree_page' => 'Nom de la pàgina',
'entree_parametres' => 'Llista dels paràmetres',
'entree_sur_n_articles' => '@n@ articles mostrat(s)',
'entree_sur_n_mots' => '@n@ paraules mostrada(es)',
'entree_sur_n_niveaux' => 'A @n@ nivell(s)',
'entree_titre' => 'Títol',
'entree_titre_connecter' => 'Títol per laccés al formulari didentificació',
'entree_titre_prive' => 'Títol per accedir a lespai privat',
'entree_type_objet' => 'Tipus dobjecte',
'entree_url' => 'Adreça',
'erreur_aucun_type' => 'No sha trobat cap entrada.',
'erreur_autorisation' => 'No estàs autoritzat per modificar els menús.',
'erreur_identifiant_deja' => 'Aquest identificador ja es utilitzat per un menú.',
'erreur_identifiant_forme' => 'Lidentificador només pot contenir lletres, xifres o el caràcter subratllat.',
'erreur_menu_inexistant' => 'El menú demanat número @id@ no existeix.',
'erreur_mise_a_jour' => 'Sha produït un error durant lactualització de la base de dades .',
'erreur_parametres' => 'Hi ha un error en els paràmetres de la pàgina',
'erreur_type_menu' => 'Has descollir un tipus de menú',
// F
'formulaire_ajouter_sous_menu' => 'Crear un submenú',
'formulaire_css' => 'Classes CSS',
'formulaire_css_explication' => 'Podeu afegir al menú eventuals classes CSS suplementàries.',
'formulaire_deplacer_bas' => 'Desplaçar avall',
'formulaire_deplacer_haut' => 'Desplaçar amunt',
'formulaire_facultatif' => 'Facultatiu',
'formulaire_identifiant' => 'Identificador',
'formulaire_identifiant_explication' => 'Doneu una paraula clau única que us permetrà cridar fàcilment el vostre menú.',
'formulaire_importer' => 'Importar un menú',
'formulaire_importer_explication' => 'Si heu exportar un menú a dins dun fitxer, ara el podreu importar.',
'formulaire_modifier_entree' => 'Modificar aquesta entrada',
'formulaire_modifier_menu' => 'Modificar el menú:',
'formulaire_nouveau' => 'Nou menú',
'formulaire_partie_construction' => 'Construcció del menú',
'formulaire_partie_identification' => 'Identificació del menú',
'formulaire_supprimer_entree' => 'Suprimir aquesta entrada',
'formulaire_supprimer_menu' => 'Suprimir el menú',
'formulaire_supprimer_sous_menu' => 'Suprimir aquest submenú',
'formulaire_titre' => 'Títol',
// I
'info_numero_menu' => 'MENÚ NÚMERO:',
'info_page_speciale' => 'Enllaç cap a la pàgina «@page@»',
'info_tous_groupes_mots' => 'Tots els grups de paraules',
'info_tri' => 'Ordena:', # MODIF
'info_tri_alpha' => '(alfabètica)',
'info_tri_num' => '(numèrica)',
// N
'nom_menu_accueil' => 'Inici',
'nom_menu_articles_rubrique' => 'Articles duna secció',
'nom_menu_deconnecter' => 'Desconnectar-se',
'nom_menu_espace_prive' => 'Connectar-se / enllaç cap a lespai privat',
'nom_menu_groupes_mots' => 'Paraules clau i Articles dun Grup de paraules',
'nom_menu_lien' => 'Enllaç arbitrari',
'nom_menu_mapage' => 'La meva pàgina',
'nom_menu_mots' => 'Articles duna Paraula clau',
'nom_menu_objet' => 'Article, secció o un altre objecte SPIP',
'nom_menu_page_speciale' => 'Enllaç cap a una pàgina esquelet',
'nom_menu_rubriques_evenements' => 'Esdeveniments de les seccions',
'nom_menu_secteurlangue' => 'Sectors de llengua'
);