You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

20 lines
642 B

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-msie_compat?lang_cible=lb
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// M
'msie_compat_description' => 'Erlaabt verschidde Methoden ze wielen
-* fir déi transparent PNG Biller ënner MSIE~6 ze gesinn
-* an/oder verschidde CSS Selektoren am MSIE~6 a ~7 anzeschalten.',
'msie_compat_nom' => 'Ënnerstëtzung vun ale Browseren',
'msie_compat_slogan' => 'PNG an CSS Selektoren fir déi al Browseren'
);
?>