Browse Source

[Salvatore] [source:_core_/plugins/plan/lang/ paquet-plan] Export depuis http://trad.spip.net de la langue ar

svn/root/tags/plugins/plan/2.2.0
george@middleeastwatch.net 6 years ago
parent
commit
27b8377136
  1. 1
      .gitattributes
  2. 3
      lang/paquet-plan.xml
  3. 16
      lang/paquet-plan_ar.php

1
.gitattributes vendored

@ -3,6 +3,7 @@ action/deplacer_objets.php -text
action/plan.php -text
css/plan_prive.css.html -text
lang/paquet-plan.xml -text
lang/paquet-plan_ar.php -text
lang/paquet-plan_de.php -text
lang/paquet-plan_en.php -text
lang/paquet-plan_fr.php -text

3
lang/paquet-plan.xml

@ -1,4 +1,7 @@
<traduction module="paquet-plan" gestionnaire="salvatore" url="https://trad.spip.net" source="svn://zone.spip.org/spip-zone/_core_/plugins/plan/lang/" reference="fr">
<langue code="ar" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-plan?lang_cible=ar" total="3" traduits="3" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<traducteur nom="George" lien="https://trad.spip.net/auteur/جورج-قندلفت" />
</langue>
<langue code="de" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-plan?lang_cible=de" total="3" traduits="3" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<traducteur nom="klaus++" lien="https://trad.spip.net/auteur/klaus" />
</langue>

16
lang/paquet-plan_ar.php

@ -0,0 +1,16 @@
<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-plan?lang_cible=ar
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// P
'plan_description' => 'يحسن هذا الملحق صفحة «خرية الموقع» في المجال الخاص وذلك بعرض بنية يمكن فتحها وطيهاوإتاحة الترشيح حسب وضعية المقالات.',
'plan_nom' => 'خريطة الموقع في المجال الخاص',
'plan_slogan' => 'يحسّن صفحة خريطة الموقع في المجال الخاص'
);
Loading…
Cancel
Save