You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

43 lines
2.2 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/statistiques?lang_cible=fon
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// I
'icone_evolution_visites' => 'kàndíɖrɛn jònɔbíbàmɛ tɔn ',
'icone_repartition_actuelle' => 'mi sɔ ɖìɖèmɛ lɛ xlɛ',
'icone_repartition_visites' => 'tìtòmɛ jónɔ bìbà tɔn lɛ',
'icone_statistiques_visites' => 'àkɔŋtá ',
'info_affichier_visites_articles_plus_visites' => 'mi xlɛ jònɔbíbà wěkpá é yé kò bɛ kpíkpɔn sìn bìbɛmɛ lɛ jí ',
'info_comment_lire_tableau' => 'Nɛ̌ ná xà àtɛ é lɔ gbɔn ',
'info_forum_statistiques' => 'jōnɔ bíbà sín akɔnŋtà',
'info_popularite_2' => 'mɛ bí tùn gblogblojí ɔ :',
'info_popularite_3' => 'Tòbítùn : @popularite@ ; Jōnɔ : @visites@',
'info_popularite_5' => 'Tòbítùn :',
'info_visites' => 'jónɔ bìbá:',
'info_visites_plus_populaires' => 'xlɛ jónɔ bìbá',
'info_zoom' => 'vlɔnvlɔn',
'item_gerer_statistiques' => 'Tò nyíkɔ lɛ', # MODIF
// O
'onglet_origine_visites' => 'Bìbɛ wɛn lɛ tɔn ',
'onglet_repartition_debut' => 'Sín bìbɛmɛ',
'onglet_repartition_lang' => 'Mi tò gbè lɛ',
// R
'resume' => 'Resume', # MODIF
// T
'texte_comment_lire_tableau' => 'gblogblojí é lɔ nɔ zɔn bɔ mi nɔ sɛ wɛn ɖó bó nɔ lɛ yí wɛnxó kléwun lɛ wěmà kléwún ɖé lɛ wɛbɔ yé nɔ zɔn bɔ xó lɛ nɔ yí àtɛjí gànmɛgànmɛmi sɔ xóxòkplégbàví mi tɔn ', # MODIF
'texte_signification' => 'mi ná sɔ mɔ àlì gégéwékpá é lɔxógbè lɛ nyɔwlántɔ lɛ gblogblojí é lɔ nɔ zɔn bɔ mi nɔ sɛ wɛn ɖó bó nɔ lɛ yí wɛnxó kléwun lɛ wěmà kléwún ɖé lɛ wɛbɔ yé nɔ zɔn bɔ xó lɛ nɔ yí àtɛjí gànmɛgànmɛmi sɔ xóxòkplégbàví mi tɔn mɔnɔ hɛnmi cyían ɖê jɛ ɖéwú ɔ.',
'titre_evolution_visite' => 'núkɔn yíyí jónɔ yíyi tɔn',
'titre_liens_entrants' => 'càcàdó ná byɔmɛ',
'titre_page_statistiques' => 'àkɔŋtá àkpáxwé àkpáxwé',
'titre_page_statistiques_visites' => 'àkɔŋtá jónɔ lɛ tɔn'
);