Browse Source

[Salvatore] [source:_core_/plugins/svp/lang/ svp] Export depuis http://trad.spip.net

master
salvatore@rezo.net 6 years ago
parent
commit
fa3041c707
 1. 30
    lang/svp.xml
 2. 3
    lang/svp_ar.php
 3. 3
    lang/svp_de.php
 4. 3
    lang/svp_en.php
 5. 3
    lang/svp_es.php
 6. 3
    lang/svp_fa.php
 7. 3
    lang/svp_fr_fem.php
 8. 3
    lang/svp_fr_tu.php
 9. 3
    lang/svp_it.php
 10. 3
    lang/svp_nl.php
 11. 3
    lang/svp_oc_ni_mis.php
 12. 3
    lang/svp_pt_br.php
 13. 3
    lang/svp_ru.php
 14. 3
    lang/svp_sk.php
 15. 3
    lang/svp_uk.php

30
lang/svp.xml

@ -1,61 +1,61 @@
<traduction module="svp" gestionnaire="salvatore" url="https://trad.spip.net" source="svn://zone.spip.org/spip-zone/_core_/plugins/svp/lang/" reference="fr">
<langue code="ar" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=ar" total="251" traduits="245" relire="0" modifs="0" nouveaux="6" pourcent="97.61">
<langue code="ar" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=ar" total="248" traduits="243" relire="0" modifs="1" nouveaux="4" pourcent="97.98">
<traducteur nom="George" lien="https://trad.spip.net/auteur/جورج-قندلفت" />
</langue>
<langue code="de" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=de" total="251" traduits="244" relire="0" modifs="0" nouveaux="7" pourcent="97.21">
<langue code="de" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=de" total="248" traduits="242" relire="0" modifs="1" nouveaux="5" pourcent="97.58">
<traducteur nom="klaus++" lien="https://trad.spip.net/auteur/klaus" />
<traducteur nom="Torsten Willmann" lien="https://trad.spip.net/auteur/torsten-willmann" />
</langue>
<langue code="en" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=en" total="251" traduits="245" relire="0" modifs="0" nouveaux="6" pourcent="97.61">
<langue code="en" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=en" total="248" traduits="243" relire="0" modifs="1" nouveaux="4" pourcent="97.98">
<traducteur nom="b_b" lien="https://trad.spip.net/auteur/b_b" />
<traducteur nom="Benitron" lien="https://trad.spip.net/auteur/benitron" />
<traducteur nom="George" lien="https://trad.spip.net/auteur/جورج-قندلفت" />
<traducteur nom="kent1" lien="https://trad.spip.net/auteur/kent1" />
<traducteur nom="Paolo" lien="https://trad.spip.net/auteur/paolo" />
</langue>
<langue code="es" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=es" total="251" traduits="244" relire="0" modifs="0" nouveaux="7" pourcent="97.21">
<langue code="es" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=es" total="248" traduits="242" relire="0" modifs="1" nouveaux="5" pourcent="97.58">
<traducteur nom="dani" lien="https://trad.spip.net/auteur/dani" />
<traducteur nom="jotacese" lien="https://trad.spip.net/auteur/jotacese" />
<traducteur nom="kent1" lien="https://trad.spip.net/auteur/kent1" />
<traducteur nom="Raquel S. Bujaldón" lien="https://trad.spip.net/auteur/raquel-s-bujaldon" />
</langue>
<langue code="fa" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=fa" total="251" traduits="232" relire="0" modifs="3" nouveaux="16" pourcent="92.43">
<langue code="fa" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=fa" total="248" traduits="230" relire="0" modifs="4" nouveaux="14" pourcent="92.74">
<traducteur nom="Davood Hossein" lien="https://trad.spip.net/auteur/davood-hossein" />
</langue>
<langue code="fr" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=fr" total="251" traduits="251" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
<langue code="fr" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=fr" total="248" traduits="248" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
</langue>
<langue code="fr_fem" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=fr_fem" total="251" traduits="245" relire="0" modifs="0" nouveaux="6" pourcent="97.61">
<langue code="fr_fem" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=fr_fem" total="248" traduits="243" relire="0" modifs="1" nouveaux="4" pourcent="97.98">
<traducteur nom="b_b" lien="https://trad.spip.net/auteur/b_b" />
<traducteur nom="denisb" lien="https://trad.spip.net/auteur/denisb" />
<traducteur nom="Teddy" lien="https://trad.spip.net/auteur/teddy" />
</langue>
<langue code="fr_tu" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=fr_tu" total="251" traduits="244" relire="0" modifs="0" nouveaux="7" pourcent="97.21">
<langue code="fr_tu" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=fr_tu" total="248" traduits="242" relire="0" modifs="1" nouveaux="5" pourcent="97.58">
<traducteur nom="Cerf" lien="https://trad.spip.net/auteur/cerf" />
<traducteur nom="RealET" lien="https://trad.spip.net/auteur/realet" />
</langue>
<langue code="it" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=it" total="251" traduits="241" relire="0" modifs="2" nouveaux="8" pourcent="96.02">
<langue code="it" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=it" total="248" traduits="239" relire="0" modifs="3" nouveaux="6" pourcent="96.37">
<traducteur nom="b_b" lien="https://trad.spip.net/auteur/b_b" />
<traducteur nom="Julia14" lien="https://trad.spip.net/auteur/julia14" />
<traducteur nom="phante" lien="https://trad.spip.net/auteur/phante" />
</langue>
<langue code="nl" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=nl" total="251" traduits="245" relire="0" modifs="0" nouveaux="6" pourcent="97.61">
<langue code="nl" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=nl" total="248" traduits="243" relire="0" modifs="1" nouveaux="4" pourcent="97.98">
<traducteur nom="Hanjo" lien="https://trad.spip.net/auteur/hanjo" />
<traducteur nom="Suske" lien="https://trad.spip.net/auteur/suske" />
</langue>
<langue code="oc_ni_mis" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=oc_ni_mis" total="251" traduits="244" relire="0" modifs="0" nouveaux="7" pourcent="97.21">
<langue code="oc_ni_mis" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=oc_ni_mis" total="248" traduits="242" relire="0" modifs="1" nouveaux="5" pourcent="97.58">
<traducteur nom="sylvain" lien="https://trad.spip.net/auteur/sylvain" />
</langue>
<langue code="pt_br" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=pt_br" total="251" traduits="245" relire="0" modifs="0" nouveaux="6" pourcent="97.61">
<langue code="pt_br" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=pt_br" total="248" traduits="243" relire="0" modifs="1" nouveaux="4" pourcent="97.98">
<traducteur nom="Ricardo Porto" lien="https://trad.spip.net/auteur/ricardo-porto" />
</langue>
<langue code="ru" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=ru" total="251" traduits="244" relire="0" modifs="0" nouveaux="7" pourcent="97.21">
<langue code="ru" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=ru" total="248" traduits="242" relire="0" modifs="1" nouveaux="5" pourcent="97.58">
<traducteur nom="olly" lien="https://trad.spip.net/auteur/olly" />
<traducteur nom="Serge Markitanenko" lien="https://trad.spip.net/auteur/serge-markitanenko" />
</langue>
<langue code="sk" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=sk" total="251" traduits="244" relire="0" modifs="0" nouveaux="7" pourcent="97.21">
<langue code="sk" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=sk" total="248" traduits="242" relire="0" modifs="1" nouveaux="5" pourcent="97.58">
<traducteur nom="jaro" lien="https://trad.spip.net/auteur/jaro" />
</langue>
<langue code="uk" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=uk" total="251" traduits="244" relire="0" modifs="0" nouveaux="7" pourcent="97.21">
<langue code="uk" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/svp?lang_cible=uk" total="248" traduits="242" relire="0" modifs="1" nouveaux="5" pourcent="97.58">
<traducteur nom="olly" lien="https://trad.spip.net/auteur/olly" />
</langue>
</traduction>

3
lang/svp_ar.php

@ -212,8 +212,7 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'message_action_stop' => 'إزالة تثبيت الملحق «@plugin@» (الإصدار: @version@)',
'message_action_up' => 'تحديث الملحق «@plugin@» (من الإصدار @version@ الى الإصدار @version_maj@)',
'message_action_upon' => 'تحديث الملحق «@plugin@» (الإصدار: @version@) وتفعيله',
'message_dependance_plugin' => 'الملحق @plugin@ يعتمد على @dependance@.',
'message_dependance_plugin_version' => 'الملحق @plugin@ يعتمد على @dependance@ @version@.',
'message_dependance_plugin' => 'الملحق @plugin@ يعتمد على @dependance@.', # MODIF
'message_erreur_aucun_plugin_selectionne' => 'لا يوجد اي ملحق محدد',
'message_erreur_ecriture_lib' => 'يتطلب @plugin@ مكتبة <a href="@lib_url@">@lib@</a> الموجودة في مجلد <var>lib/</var> في أصل الموقع. الا ان هذا المجلد غير موجود او ممنوع عن الكتابة. بالتالي يجب تثبيت الملحق يدوياً او انشاء المجلد وإعطائه اذن الكتابة.',
'message_erreur_maj_inconnu' => 'ترقية غير ممكنة لملحق غير معروف.',

3
lang/svp_de.php

@ -211,8 +211,7 @@ existiert nicht oder hat keinen Schreibrechte.
'message_action_stop' => 'Plugin « @plugin@ » (Version: @version@) deinstallieren',
'message_action_up' => 'Plugin « @plugin@ » von Version @version@ auf @version_maj@ aktualisieren',
'message_action_upon' => 'Plugin « @plugin@ » (Version: @version@) aktualisieren und aktivieren',
'message_dependance_plugin' => 'Das Plugin @plugin@ benötigt @dependance@.',
'message_dependance_plugin_version' => 'Das Plugin @plugin@ benötigt @dependance@ @version@',
'message_dependance_plugin' => 'Das Plugin @plugin@ benötigt @dependance@.', # MODIF
'message_erreur_aucun_plugin_selectionne' => 'Kein Plugin gewählt',
'message_erreur_ecriture_lib' => '@plugin@ benötigt die Bibliothek <a href="@lib_url@">@lib@</a> im Verzeichnis <var>lib/</var> des Wurzelverzeichnis Ihrer Website. In dieses Verzeichnis kann nicht geschrieben werden. Sie müssen @plugin@ manuell installieren oder dem Verzeichnis die erforderlichen Schreibrechte zuweisen.',
'message_erreur_maj_inconnu' => 'Ein unbekanntes Plugin kann nicht aktualisiert werden.',

3
lang/svp_en.php

@ -211,8 +211,7 @@ is not created or is not writable.
'message_action_stop' => 'Uninstall the plugin "@plugin@" (version: @version@)',
'message_action_up' => 'Updating the plugin "@plugin@" (from version @version@ to @version_maj@)',
'message_action_upon' => 'Updating and activating the plugin "@plugin@" (Version : @version@)',
'message_dependance_plugin' => 'The plugin @plugin@ depends on @dependance@.',
'message_dependance_plugin_version' => 'The plugin @plugin@ depends on @dependance@ @version@',
'message_dependance_plugin' => 'The plugin @plugin@ depends on @dependance@.', # MODIF
'message_erreur_aucun_plugin_selectionne' => 'No plugin selected.',
'message_erreur_ecriture_lib' => '@plugin@ requires the library <a href="@lib_url@">@lib@</a> stored in the <var>lib/</var> at the root of your site. However, this directory doesn’t exist or doesn’t have write permission. You must manually install the library or create this directory with write permission.',
'message_erreur_maj_inconnu' => 'Impossible update of an unknown plugin.',

3
lang/svp_es.php

@ -204,8 +204,7 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'message_action_stop' => 'Desinstalar el plugin "@plugin@" (versión: @version@)',
'message_action_up' => 'Actualización del plugin "@plugin@" (de la versión @version@ a la @version_maj@)',
'message_action_upon' => 'Actualización y activación del plugin "@plugin@" (versión: @version@)',
'message_dependance_plugin' => 'El plugin @plugin@ depende de @dependance@.',
'message_dependance_plugin_version' => 'El plugin @plugin@ depende de @dependance@ @version@',
'message_dependance_plugin' => 'El plugin @plugin@ depende de @dependance@.', # MODIF
'message_erreur_aucun_plugin_selectionne' => 'No se ha seleccionado ningún plugin.',
'message_erreur_ecriture_lib' => '@plugin@ necesita la biblioteca <a href="@lib_url@">@lib@</a> situada en la carpeta <var>lib/</var> en la raíz de su sitio. Sin embargo, esta carpeta no existe o no está accesible en escritura. Tiene que instalarla manualmente o crear este repertorio dándole derechos de escritura.',
'message_erreur_maj_inconnu' => 'No se puede actualizar un plugin desconocido.',

3
lang/svp_fa.php

@ -212,8 +212,7 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'message_action_stop' => 'نصب زدايي پلاگين «@plugin@» (نسخه: @version@)',
'message_action_up' => 'به هنگام سازي پلاگين «@plugin@» (از نسخه @version@ تا @version_maj@)',
'message_action_upon' => 'به هنگام سازي و فعال سازي پلاگين «@plugin@»(نسخه:@version@)',
'message_dependance_plugin' => 'اين پلاگثن @plugin@ بستگي دارد به @dependance@.',
'message_dependance_plugin_version' => 'پلاگين @plugin@ بستگي به @dependance@ @version@دارد ',
'message_dependance_plugin' => 'اين پلاگثن @plugin@ بستگي دارد به @dependance@.', # MODIF
'message_erreur_aucun_plugin_selectionne' => 'هيچ پلاگيني انتخاب نشده.',
'message_erreur_ecriture_lib' => '@plugin@ مستلزم آن است كه آرشيو <a href="@lib_url@">@lib@</a> در پروندهي <var>lib/</var> در ريشهي سايت شما قرار بگيرد. با اين حال، اين پوشه غيرقابل نگارش است. شما بايد آن را به صورت دستي نصب كنيد يا مجوز نوشتن در آن پوشه را بدهيد.
', # MODIF

3
lang/svp_fr_fem.php

@ -213,8 +213,7 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'message_action_stop' => 'Désinstaller le plugin « @plugin@ » (version : @version@)',
'message_action_up' => 'Mise à jour du plugin « @plugin@ » (de la version @version@ à @version_maj@)',
'message_action_upon' => 'Mise à jour et activation du plugin « @plugin@ » (version : @version@)',
'message_dependance_plugin' => 'Le plugin @plugin@ dépend de @dependance@.',
'message_dependance_plugin_version' => 'Le plugin @plugin@ dépend de @dependance@ @version@',
'message_dependance_plugin' => 'Le plugin @plugin@ dépend de @dependance@.', # MODIF
'message_erreur_aucun_plugin_selectionne' => 'Aucun plugin sélectionné.',
'message_erreur_ecriture_lib' => '@plugin@ a besoin de la bibliothèque <a href="@lib_url@">@lib@</a> placée dans le répertoire <var>lib/</var> à la racine de votre site. Cependant, ce répertoire n’existe pas ou n’est pas accessible en écriture. Vous devez installer manuellement cette bibliothèque ou créer ce répertoire en lui donnant des permissions d’écriture.',
'message_erreur_maj_inconnu' => 'Mise à jour impossible d’un plugin inconnu.',

3
lang/svp_fr_tu.php

@ -212,8 +212,7 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'message_action_stop' => 'Désinstaller le plugin « @plugin@ » (version : @version@)',
'message_action_up' => 'Mise à jour du plugin « @plugin@ » (de la version @version@ à @version_maj@)',
'message_action_upon' => 'Mise à jour et activation du plugin « @plugin@ » (version : @version@)',
'message_dependance_plugin' => 'Le plugin @plugin@ dépend de @dependance@.',
'message_dependance_plugin_version' => 'Le plugin @plugin@ dépend de @dependance@ @version@',
'message_dependance_plugin' => 'Le plugin @plugin@ dépend de @dependance@.', # MODIF
'message_erreur_aucun_plugin_selectionne' => 'Aucun plugin sélectionné.',
'message_erreur_ecriture_lib' => '@plugin@ a besoin de la bibliothèque <a href="@lib_url@">@lib@</a> placée dans le répertoire <var>lib/</var> à la racine de votre site. Cependant, ce répertoire n’existe pas ou n’est pas accessible en écriture. Tu dois installer manuellement cette bibliothèque ou créer ce répertoire en lui donnant des permissions d’écriture.',
'message_erreur_maj_inconnu' => 'Mise à jour impossible d’un plugin inconnu.',

3
lang/svp_it.php

@ -209,8 +209,7 @@ Se vuoi disabilitarla, per favore contatta il webmaster del sito oppure controll
'message_action_stop' => 'Disinstallando il plugin « @plugin@ » (versione : @version@)',
'message_action_up' => 'Aggiornando il plugin « @plugin@ » (dalla version @version@ a @version_maj@)',
'message_action_upon' => 'Aggiornando e attivando il pluin « @plugin@ » (versione : @version@)',
'message_dependance_plugin' => 'Il plugin @plugin@ dipende da @dependance@.',
'message_dependance_plugin_version' => 'Il plugin @plugin@ dipende da @dependance@ @version@',
'message_dependance_plugin' => 'Il plugin @plugin@ dipende da @dependance@.', # MODIF
'message_erreur_aucun_plugin_selectionne' => 'Nessun plugin selezionato.',
'message_erreur_ecriture_lib' => '@plugin@ richiede la libreria <a href="@lib_url@">@lib@</a> posizionata nella directory <var>lib/</var> sulla radice del vostro sito. Però questa directory non è accessibile in scrittura. Dovete installarlo manualmente oppure dare i permessi di scrittura in questa directory.',
'message_erreur_maj_inconnu' => 'Impossibile aggiornare un plugin sconosciuto.',

3
lang/svp_nl.php

@ -209,8 +209,7 @@ Je moet deze actie bevestigen.',
'message_action_stop' => 'Verwijderen van plugin "@plugin@" (versie: @version@)',
'message_action_up' => 'Update van plugin "@plugin@" (van versie @version@ naar @version_maj@)',
'message_action_upon' => 'Update en activeren van plugin "@plugin@" (van versie @version@ naar @version_maj@)',
'message_dependance_plugin' => 'De plugin @plugin@ is afhankelijk van @dependance@.',
'message_dependance_plugin_version' => 'Plugin @plugin@ is afhankelijk van @dependance@ @version@',
'message_dependance_plugin' => 'De plugin @plugin@ is afhankelijk van @dependance@.', # MODIF
'message_erreur_aucun_plugin_selectionne' => 'Geen enkele plugin gekozen.',
'message_erreur_ecriture_lib' => '@plugin@ vereist bibliotheek <a href="@lib_url@">@lib@</a>, opgeslagen in map <var>lib/</var> in de root van de site. Maar deze map bestaat niet of er er kan niet naar worden geschreven. Installeer de bibliotheek zelf of maak de beschrijfbare map aan.',
'message_erreur_maj_inconnu' => 'Onmogelijke update van een onbekende plugin.',

3
lang/svp_oc_ni_mis.php

@ -211,8 +211,7 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'message_action_stop' => 'Desinstalà lou plugin « @plugin@ » (versioun : @version@)',
'message_action_up' => 'Messa a jou dóu plugin « @plugin@ » (da la versioun @version@ a @version_maj@)',
'message_action_upon' => 'Messa a jou e ativacioun dóu plugin « @plugin@ » (versioun : @version@)',
'message_dependance_plugin' => 'Lou plugin @plugin@ depende da @dependance@.',
'message_dependance_plugin_version' => 'Lou plugin @plugin@ depende da @dependance@ @version@',
'message_dependance_plugin' => 'Lou plugin @plugin@ depende da @dependance@.', # MODIF
'message_erreur_aucun_plugin_selectionne' => 'Mìnga plugin seleciounat.',
'message_erreur_ecriture_lib' => '@plugin@ a da besoun de la biblioutèca <a href="@lib_url@">@lib@</a> situada en lou repertori <var>lib/</var> en la raïs dóu vouòstre sit. Pùra, aqueu repertori noun esista o noun es achessible en escritura. Devès instalà manualamen aquela biblioutèca o creà aqueu repertori en lì dounant dei permissioun d’escritura.',
'message_erreur_maj_inconnu' => 'Messa a jou impoussibla d’un plugin escounouissut.',

3
lang/svp_pt_br.php

@ -209,8 +209,7 @@ Se você deseja desativá-los, contate o webmaster do site, ou consulte <a href=
'message_action_stop' => 'Desinstalar o plugin «@plugin@» (versão: @version@)',
'message_action_up' => 'Atualização do plugin «@plugin@» (da versão @version@ para @version_maj@)',
'message_action_upon' => 'Atualização e ativação do plugin «@plugin@» (versão: @version@)',
'message_dependance_plugin' => 'O plugin @plugin@ depende de @dependance@.',
'message_dependance_plugin_version' => 'O plugin @plugin@ depende de @dependance@ @version@',
'message_dependance_plugin' => 'O plugin @plugin@ depende de @dependance@.', # MODIF
'message_erreur_aucun_plugin_selectionne' => 'Nenhum plugin selecionado.',
'message_erreur_ecriture_lib' => '@plugin@ precisa da biblioteca <a href="@lib_url@">@lib@</a> localizada no diretório <var>lib/</var> na raíz do seu site. No entanto, este diretório não existe ou não está acessível para escrita. Você precisa instalar manualmente esta biblioteca ou criar o diretório com permissão de escrita.',
'message_erreur_maj_inconnu' => 'Atualização impossível de um plugin desconhecido.',

3
lang/svp_ru.php

@ -209,8 +209,7 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'message_action_stop' => 'Удалить плагин «@plugin@» (версия: @version@)',
'message_action_up' => 'Обновить плагин «@plugin@» (с @version@ до @version_maj@)',
'message_action_upon' => 'Обновление и активация плагина «@plugin@» (версия: @version@)',
'message_dependance_plugin' => 'Для @plugin@ необходим @dependance@.',
'message_dependance_plugin_version' => 'Для установки @plugin@ необходим @dependance@ @version@',
'message_dependance_plugin' => 'Для @plugin@ необходим @dependance@.', # MODIF
'message_erreur_aucun_plugin_selectionne' => 'Ни один плагин не выбран.',
'message_erreur_ecriture_lib' => 'Для установки плагина @plugin@ необходима библиотека <a href="@lib_url@">@lib@</a>. Библиотеки должны находится в папке <var>lib/</var> в корне сайта. Но либо этой папки не существует, либо не хватает прав на запись. Необходимо или создать папку, или установить права на запись (обычно 777).',
'message_erreur_maj_inconnu' => 'Невозможно обновить неизвестный плагин (@id@).',

3
lang/svp_sk.php

@ -225,8 +225,7 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'message_action_stop' => 'Odinštalovať zásuvný modul "@plugin@" (verzia: @version@)',
'message_action_up' => 'Aktualizácia zásuvného modulu "@plugin@" (verzie @version@ na @version_maj@)',
'message_action_upon' => 'Aktualizácia a aktivácia zásuvného modulu "@plugin@" (verzia: @version@)',
'message_dependance_plugin' => 'Zásuvný modul @plugin@ si vyžaduje @dependance@.',
'message_dependance_plugin_version' => 'Zásuvný modul @plugin@ si vyžaduje @dependance@ @version@',
'message_dependance_plugin' => 'Zásuvný modul @plugin@ si vyžaduje @dependance@.', # MODIF
'message_erreur_aucun_plugin_selectionne' => 'Nevybrali ste žiaden zásuvný modul.',
'message_erreur_ecriture_lib' => '@plugin@ potrebuje knižnicu <a href="@lib_url@">@lib@</a> umiestnenú v priečinku <var>lib/</var> koreňového adresára vašej stránky. Tento priečinok však neexistuje, alebo sa doň nedá zapisovať. Musíte manuálne nainštalovať knižnicu
alebo vytvoriť tento priečinok a nastaviť mu povolenie na zápis.',

3
lang/svp_uk.php

@ -205,8 +205,7 @@ $GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
'message_action_stop' => 'Видалити плагін „@plugin@” (версія: @version@)',
'message_action_up' => 'Поновити плагін „@plugin@” (з @version@ до @version_maj@)',
'message_action_upon' => 'Поновлення і активація плагіну „@plugin@” (версія: @version@)',
'message_dependance_plugin' => 'Для @plugin@ необхідно @dependance@.',
'message_dependance_plugin_version' => 'Для встановлення @plugin@ необхідно @dependance@ @version@',
'message_dependance_plugin' => 'Для @plugin@ необхідно @dependance@.', # MODIF
'message_erreur_aucun_plugin_selectionne' => 'Жодного плагіну не обрано.',
'message_erreur_ecriture_lib' => 'Для встановлення плагіну @plugin@ необхідна бібліотека <a href="@lib_url@">@lib@</a>. Бібліотеки повинні знаходитися в папці <var>lib/</var> в корені сайту. Але або цієї папки не існує, або не вистачає прав на запис. Необхідно або створити папку, або встановити права на запис (зазвичай 777).',
'message_erreur_maj_inconnu' => 'Неможливо поновити невідомий плагін (@id@).',

Loading…
Cancel
Save