You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

80 lines
3.7 KiB

<?php
// This is a SPIP language file -- Ceci est un fichier langue de SPIP
// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/facteur?lang_cible=sk
// ** ne pas modifier le fichier **
if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
return;
}
$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
// C
'config_info_enregistree' => 'Nastavenia Poštára sa uložili správne',
'configuration_adresse_envoi' => 'Nastavenie adresy odosielateľa', # MODIF
'configuration_facteur' => 'Poštár',
'configuration_mailer' => 'Nastavenia Poštára', # MODIF
'configuration_smtp' => 'Výber spôsobu odoslania e-mailu',
'configuration_smtp_descriptif' => 'Ak si nie ste istý, zvoľte si funkciu mail jazyka PHP.',
'corps_email_de_test' => 'Toto je testovací e-mail s diakritikou',
// E
'email_envoye_par' => 'Odoslané z @site@',
'email_test_envoye' => 'Testovací e-mail bol úspešne odoslaný. Ak ho nedostanete, skontrolujte nastavenia svojho servera alebo sa obráťte na administrátora servera.',
'erreur' => 'Chyba',
'erreur_dans_log' => ' : viac podrobností nájdete v súbore log',
'erreur_generale' => 'V nastaveniach je jedna alebo viac chýb. Prosím, skontrolujte obsah formulára.',
'erreur_invalid_host' => 'Názov servera nie je správny',
'erreur_invalid_port' => 'Toto číslo portu nie je správne',
// F
'facteur_adresse_envoi_email' => 'E-mail:',
'facteur_adresse_envoi_nom' => '(Obchodné) meno:',
'facteur_bcc' => 'Skrytá kópia (BCC):',
'facteur_cc' => 'Kópia (CC):',
'facteur_copies' => 'Kópie:', # MODIF
'facteur_copies_descriptif' => 'Kópia e-mailu sa pošle na zadané adresy. Na jednu adresu bude odoslaná bežná kópia a/lebo skrytá kópia.',
'facteur_email_test' => 'Skúšobný e-mail poslať na adresu:',
'facteur_filtre_accents' => 'Diakritiku meniť na entity html (užitočné najmä pre Hotmail).',
'facteur_filtre_css' => 'Zmeniť štýly medzi <head> a </head> na "in-line" štýly, užitočné pre webmaily, lebo in-line štýly majú prednosť pred externými.',
'facteur_filtre_images' => 'Do e-mailov pridávať obrázky, na ktoré sa v nich odkazuje',
'facteur_filtre_iso_8859' => 'Zmeniť na ISO-8859-1',
'facteur_filtres' => 'Filtre',
'facteur_filtres_descriptif' => 'Pri posielaní sa na e-maily môžu použiť filtre.',
'facteur_smtp_auth' => 'Vyžaduje sa prihlásenie:',
'facteur_smtp_auth_non' => 'nie',
'facteur_smtp_auth_oui' => 'áno',
'facteur_smtp_host' => 'Host:',
'facteur_smtp_password' => 'Heslo:',
'facteur_smtp_port' => 'Port:',
'facteur_smtp_secure' => 'Zabezpečené pripojenie:',
'facteur_smtp_secure_non' => 'nie',
'facteur_smtp_secure_ssl' => 'SSL (zastarané)',
'facteur_smtp_secure_tls' => 'TLS (odporúča sa)',
'facteur_smtp_sender' => 'Vypísanie chýb (nepovinné)', # MODIF
'facteur_smtp_sender_descriptif' => 'Zadané v hlavičke návratnej e-mailovej adresy pri chybe (alebo Return-Path) a pri jej odoslaní metódou SMTP je aj adresou odosielateľa.', # MODIF
'facteur_smtp_username' => 'Používateľské meno:',
// M
'message_identite_email' => 'Nastavenia zásuvného modulu "Poštár" predvolili túto e-mailovú adresu na posielanie e-mailov.', # MODIF
// N
'note_test_configuration' => 'E-mail bude odoslaný na túto adresu.',
// P
'personnaliser' => 'Prispôsobiť si tieto nastavenia',
// T
'tester' => 'Otestovať',
'tester_la_configuration' => 'Otestovať nastavenia',
// U
'utiliser_mail' => 'Používať funkciu mail z PHP', # MODIF
'utiliser_reglages_site' => 'Použiť nastavenia stránky v SPIPe: zobrazovaný názov je názov stránky a e-mailová adresa je e-mail webmastera', # MODIF
'utiliser_smtp' => 'Používať SMTP',
// V
'valider' => 'Potvrdiť',
'version_html' => 'HTML verzia.',
'version_texte' => 'Textová verzia.'
);